cw
บริษัท แชนเนลไวด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
 
ออกแบบเว็บไซต์
 
ทำเว็บไซต์โทรได้ที่เบอร์0845537774
Custom Search
บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ ทำเว็บราคาถูก วิธีการชำระเงินทำเว็บ รับออกแบบเว็บไซต์

เทคโนโลยี AR ที่ย่อมาจาก Augmented Reality


Augmented Reality (AR) AR หรือ Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีสมัยล้้าปี 2010 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านทางอุปกรณ์ Webcam, กล้องมือถือ ,Computer รวมกับการใช้ software ต่างๆ ซึ่งจะท้าให้ภาพที่เห็น ในจอภาพจะเป็น object (คน,สัตว์,สิ่งของ,สัตว์ประหลาด,ยานอวกาศ) 3 มิติ ซึ่งมีมุมมอง ถึง 360 องศากันเลยทีเดียว

AR

การเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเสมือน immersiveคือเทคนิคเพิ่มความเสมือนจริง
Augmented Reality ที่ซึ่งดูเหมือนจะสนับสนุนระดับความส้าเร็จของกราฟิก คอมพิวเตอร์เพื่อจากของจริงเน้นลักษณะเฉพาะและยกระดับขยายความเข้าใจ (Isdale, 2001) Azuma 1999 อธิบาย "เทคนิคเพิ่มความเสมือนจริงคือการเพิ่มความเข้าใจของ มนุษย์สนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่ไม่ปกติที่พบเห็นจากความรู้สึกของมนุษย์ (Behringer, Mizell และ Klinker(2001)) อธิบายว่า เทคโนโลยี AR จัดเตรียมวิธีการน้าเสนอข้อมูล โดยเพิ่มสถานการณ์เพิ่มความรู้ความเข้าใจของโลกจริง สิ่งนี้ถูกยอมรับการแทนวัตถุ เสมือนหรือสอดแทรกข้อมูลข่าวสารเข้าไปในโลกที่เป็นจริงผู้ใช้จะเป็นผู้มองเห็น" สอดคล้องกับ Isdale (2001) จัดแบ่งชนิดของเทคนิคเพิ่มความเสมือนจริง (AR) ออกเป็น 4 ชนิด สิ่งนั้นสามารถแยกชนิดได้ ดังนี้ 1.Optical See-Through AR ผู้ใช้เห็นชัดเจนด้วย Head-mounted display (ผู้ใช้จะต้องสวมหมวกที่มีจอภาพไว้บนศีรษะ) เพื่อแสดงสิ่งแวดล้อมเสมือนได้ (VE) โดยตรงมากกว่า โลกจริง 2.Projector Based AR ใช้วัตถุโลกจริงเช่นเดียวกับการออกแบบพื้นผิวส้าหรับ VE3.Video See-Through AR ใช้ HMD ทึบแสงในการแสดงผสมผสานกับวิดีโอของ VE และมองจากล้องถ่ายรูปบน HMD 4.Monitor-Based AR ใช้ผสมผสานกับวิดีโอสตรีมแต่การแสดงน่าติดตามมากกว่าปกติ หรือจับสิ่งแสดงได้ Monitor-Based AR คือความเป็นไปได้ยากเล็กน้อยที่จะติดตั้งเพราะ มันจ้ากัดเนื้อหา HMDเทคนิคการเพิ่มความเสมือนจริงมีความส้าคัญกับการฝึกหัดร่างกายให้แข็งแรง Govil, Youและ Neumann (2000) บรรยายในพื้นฐาน Video-basedจะลองเลียนแบบ สถานการณ์เล่นกอล์ฟจริง ที "Mixed Reality Lab ในโยโกฮามา ได้พัฒนาเพิ่มความ เสมือนจริงให้กับเกมส์กีฬาฮอกกี้ (Satoh, Ohshima, Yamamoto & Tamura, 1998) ผู้เล่น สามารถที่จะแบ่งปันไฟล์เกมส์ทางกายภาพ ไม้ตี และเกมส์ฮอกกี้เสมือนจะเล่นใน อากาศ" สิ่งส้าคัญอย่างหนึ่งในการประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศเทคนิคการเพิ่มความ เสมือนจริงคือระบบสารสนเทศในช่องว่างในอากาศส้าหรับส้ารวจสภาพแวดล้อม ภายในเมืองรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในที่ว่าง โดยเฉพาะงานวิจัยที่ เกี่ยวกับเทคนิคเพิ่มความเสมือนจริงเคลื่อนที่ ใช้เคลื่อนที่และสวมใส่ระบบที่ค้านวณไว้ แล้วเดินไปที่รอบ

สิ่งส้าคัญอื่นๆ ในการประยุกต์เทคนิคการเพิ่มความเสมือนจริงอยู่ในโรงงาน อุตสาหกรรม ที่ซึ่งเน้นการควบคุมให้สามารถเด่นชัด เป็นต้นว่า ควบคุมความต้องการทั้ง ทางพื้นดินและทางเครื่องบิน กลุ่ม Boeingก้าลังส้ารวจชนิดการประยุกต์นี้ Behringer, Mizell , and Klinker(2001) รายงานว่า David Mizell เป็นคนน้าไปประยุกต์ใช้ AR กับ อุตสาหกรรมการสร้างเครื่องบิน (ก้าหนดการสร้างของการเชื่อมต่อ wirebundle)การ ค้นคว้าวิจัยมีคนพบสิ่งนั้นคือระบบผู้ช่วย AR คนงานnontrained สามารถประกอบ wirebundle เร็วกว่าคนงานที่ไม่ได้เรียนรู้ระบบนี้ Behringer et al(2001) รายงานว่า Dirk Reiners พัฒนาระบบ AR ให้สามารถใช้กันกับกระบวนการในการอุตสาหกรรมผลิต รถยนต์ บนพื้นฐานของผู้ท้าเครื่องหมายเสมือน ระบบนี้ช่วยแนะน้าผู้ใช้ผ่านชุมชน ตามล้าดับของกระบวนการการชุมชนด้วยระบบนิรภัย (doorlock) ระบบของ Reiners' ก้าหนดต้องใช้จอสวมหัว HMD และวิ่งบน SGI O2(180 MHz) ส้าหรับการติดตามและ SGI Onyx RE2 ส้าหรับแสดงผล

การประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์มากมายอยู่ภายใต้การพัฒนาของเทคนิคการเพิ่มความ เสมือนจริง (Isdale,2001; Taubes,1994b) เมื่อไม่นานมานี้ เป็นครั้งแรกที่ศัลยแพทย์ได้ท้า การศัลยกรรมไปสู่การย้ายเนื้องอกออกจากสมองโดยใช้เทคนิคเพิ่มความเสมือนจริง โดยใช้ภาพวิดีโอ เพิ่มเข้าไปในกราฟิก 3D ช่วยแพทย์ดูที่ตั้งจากการค้านวณที่มี ประสิทธิภาพมากกว่า (Satava,1993) คล้ายกับที่ Azuma (1999) อธิบายไว้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัตถุเสมือนจะช่วยเกี่ยวกับการเข้าใจสภาพแวดล้อม ของเขาเป็นต้นว่า กลุ่มที่ UNC ตรวจลักษณะของทารกในมดลูกกับเครื่องจับ สัญญาณเหนือเสียงต่อมาซ้อนทับจ้าลองทับสามมิติลักษณะของทารกในมดลูกไว้ บนสุดของมดลูกของแม่ ชัยชนะอย่างหนึ่งของหมอคือภาพ x-ray ที่ท้าให้สามารถ มองเข้าไปถึงมดลูกข้างใน การสอนการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ซับซ้อนให้ เข้าใจ ถ้าพวกเขาไม่มีในคู่มือกับหนังสือและภาพ 2D แต่เป็น 3D ที่วาดเพิ่มบน เครื่องจักรเอง การบอกช่างว่าจะท้าอะไรและมันท้าที่ไหน แหล่งทรัพยากรที่ยอ เยี่ยมของเทคนิคการเพิ่มความเสมือนจริงคือที่ http://www.cs.rit.edu/~jrv/research/ar/ Azuma(1999) รายงานโชคร้ายการ ลงทะเบียนคือปัญหาที่ยุ่งยากส้าหรับสมาชิกจ้านวนมากอย่างเขา ระบบเสมือนมนุษย์ คือสิ่งที่ดีที่การค้นพบหัวอ่าน (misregistrations)ขนาดเล็กเพราะว่าความละเอียดของ foveaและความรู้สึกของระบบมนุษย์เสมือนให้ความแตกต่าง 1. ข้อผิดพลาดที่น้ามา สังเกตคือความละเอียดของภาพน้อย 2. ข้อผิดพลาดนั้นสามารถทนใน สภาพแวดล้อมเสมือนได้ไม่เห็นด้วยกับเทคนิคการเพิ่มความเสมือนจริง หัวอ่านใน Head-mounted display ข้อผิดพลาดในระบบติดตามหัวและปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นมี พื้นฐานมาจากระบบ HMD อาจจะไม่ใช่ปัญหาทุกสาเหตุที่พบแต่ปัญหาที่ใหญ่ใน เทคนิคการเพิ่มความเสมือนจริงในตอนท้าย มันคือความล่าช้าของระบบ ช่วงเวลา ระหว่างค่าต้าแหน่งหัวที่จะเพิ่มรูปกราฟิกให้ตรงกับของจริง ระบบทั้งหมดหน่วง วัตถุเสมือนให้ปรากฏช้ากว่าไม่ส่งเสริมสภาพจริงเมื่อผู้ใช้เคลื่อนที่ไปรอบๆ ผลลัพธ์คือภายในระบบเทคนิคการสร้างภาพเสมือนจริงวัตถุเสมือนจะปรากฏการหมุนไป รอบๆ แทนที่มันจะบันทึก จนกระทั่งปัญหาการบันทึกถูกแก้ไขเทคนิคการเพิ่มความ เสมือนจริงอาจจะไม่เคยได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในการประยุกต์อย่างจริงจัง ยกตัวอย่าง ตัวอย่างที่ 1 นามบัตรมหัศจรรย์โผล่"ทักทาย"คุณได้ ส้าหรับคุณผู้อ่านที่ติดตามเว็บไซต์เอ.อาร์.ไอ.พีกันเป็นประจ้า คงจะจ้ากันได้ว่า ทาง กองบรรณาธิการได้เคยน้าเทคโนโลยี AR ที่ไม่ใช่ของเรา แต่ย่อมาจาก Augmented Reality ซึ่งสามารถใช้เว็บแคมติดตามต้าแหน่งของสัญลักษณ์ แล้วสร้างกราฟิก 2D หรือ 3D ให้ปรากฎซ้อนขึ้นมาในภาพ โดยอ้างอิงต้าแหน่งของราฟิก 2D หรือ 3D ให้ ปรากฎซ้อนขึ้นมาในภาพ โดยอ้างอิงต้าแหน่งของหน้าเว็บนี้เป็นทรัพยากรส้าหรับ Augmented. คุณจะพบมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ augmented จริงและลิงค์ไปยังบาง augmented จริงท้างานบนเว็บ. หากคุณต้องการให้ฉัน เพิ่มลิงค์ไปยังหน้าเว็บของคุณซึ่งอธิบาย augmentedจริงกิจกรรมที่ตั้งของคุณโปรดส่ง อีเมลฉันและฉันจะรี้ริกรองรับค้าขอของคุณ. ฉันต้องการมันยังขอบคุณหากคุณรายงาน ใดๆที่เชื่อมโยงไปยังตายฉัน. เมื่อฉันได้ของฉัน PhD ฉันย้ายออกจากการใช้งานในการ วิจัย augmentedจริงแต่ฉันต้องการให้กับสิ่งที่ผู้คน ก้าลังท้าอะไร. เนื่องจากนี่คือไม่ใช้งานพื้นที่ส้าหรับฉันปรกติฉันปรับปรุงลิงก์ใน batchesไม่กี่ครั้งต่อปี. ตัวอย่างที่ 2เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงทางการแพทย์ (Medical Application of Virtual Reality (VR)/Augmented Reality (AR ถึงแม้ว่า เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงจะได้มีการน้ามาใช้ ทางการแพทย์นับตั้งแต่ การวางแผนผ่าตัดเสมือนจริงเมื่อต้นปี 1996 และ การเรียบเรียงหลักการประยุกต์ใช้ ภาพเสมือนจริง ทางการแพทย์ เมื่อปี 1997 อาทิเช่น การส่องกล้องดูล้าไส้ใหญ่เชิง โต้ตอบตั้งแต่ปี 1999 [30] แต่ การพัฒนาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง โดยเพิ่มตัวต่อ ประสานระบบสัมผัสภาพ 3 มิติเพื่อเพิ่มความสมจริง (Realistic Sense) ในการรักษาโดย อาศัยการสร้างแรงปฏิกิริยาที่สะท้อนกลับ (HapticForces)ไปหาเครื่องมือที่ใช้เมื่อ เครื่องมือที่ใช้สัมผัสกับพื้นที่เป้าหมาย เมื่อ ปี 2007 เป็นการอ้านวยความสะดวก ให้ นักศึกษาแพทย์ได้ใช้เครื่องมือรักษา หรือผ่าตัดผู้ป่วยได้โดยไม่จ้าเป็นต้องทดลองกับ คนไข้จริงซึ่งเสี่ยงต่อความผิดพลาดที่มีอันตรายถึงชีวิตต่อผู้ป่วยได้ล่าสุดได้มีน้าไปใช้ในการวัดความยาวคลองประสาทรากฟัน แบบ 3 มิติ ซึ่งปกติ จะวัดระยะเช่นนั้นให้แม่นย้าให้ครบทั้งสามแนวท้าได้ได้ยากเมื่อปี 2008 ขณะนี้ได้มีการน้าเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงจ้าลองการผ่าตัดได้สมจริงคือระบบ ARI*SER เพื่อการผ่าตัดเสมือนจริงซึ่งทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ Ganzได้แปลงให้ เป็นระบบจ้าลองการผ่าตัดตับเสมือนจริง (Liver SurgeryPlanning System) เนื่องจากการผ่าตัดตับเป็นงานผ่าตัดที่ยากมาก ต้องมีความช้านาญเฉพาะทางจึงส้าเร็จ

 
เราตอบทุกคำถาม (FAQ) ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ (Check domain name)
 
blog Webborad Exteen Blog Feed RSS
ฝากไฟล์ฟรี รับทำเว็บไซต์ วางระบบ เน็ทเวิร์ค LAN computer ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
กูเกิล E-commerce paypal php joomla onlineNIC Mambo drupal
TAG
ออกแบบเว็บไซต์ Web design เว็บไซต์องค์กรธุรกิจ Business Website เว็บไซต์ส่วนตัว Personal Website เว็บไซต์ร้านค้า เว็บไซต์ซื้อขายสินค้า E-commerce Website ออกแบบนามบัตร รับทำเว็บ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับทำเวป ทำเวป ออกแบบเวป เขียนเว็บ เขียนเวป ราคาถูก บริษัท
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
Webmaster@cw.in.thAll users must comply with the terms and conditions provided here in.
trace route SEO Stats powered by MyPagerank.Net Page Rank Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net