สมัครงาน


preview
ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :
เงินเดือนที่ต้องการ :
วันที่สามารถเริ่มงานได้ :

ประวัติส่วนตัว


บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ถนน :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
เบอร์มือถือ :
วัน เดือน ปีเกิด :
อายุ :
สัญชาติ :
ศาสนา :

สถานภาพทางทหาร


 ได้รับการยกเว้น
 ถูกปลดเป็นกองเกิน
 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 จบหลักสูตร ร.ด. (3ปี)
 ยังไม่ได้ผ่านการเกณฑ์ทหาร

สถานภาพทางการสมรส


 โสด
 แต่งงานแล้ว
 หม้าย
 แยกกันอยู่

เพศ


 ชาย
 หญิง

การศึกษา/วุฒิการศึกษาที่ได้รับ


ระดับการศึกษา :
สถาบันการศึกษา :
สาขาวิชา :
ปีการศึกษา :

รายละเอียดของงานที่ผ่านมา
เรียงลำดับก่อน-หลัง


ที่ทำงาน :
เริ่ม :
ถึง :
ตำแหน่ง :
รายละเอียดงาน :
เงินเดือน :
เหตุผลที่ลาออก :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้ง หมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามา ทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai  Thailand Web Stat
Scroll To Top